INFO

Informatie voor Aanmelders

 1. Mogelijke hulpverleningsvormen
 2. Hoe kun je aanmelden
 3. Hoe gaan we om met het wachtlijstbeheer
 4. Wat verwachten we van de aanmelder/contactpersoon

 


Mogelijke hulpverleningsvormen

Handelingsgerichte Diagnostiek naar alle aspecten van verontrustende opvoedingssituatie(ambulant)

Overschakeling naar residentieel mogelijk

Belangrijk: ook mogelijk in combinatie met verblijf in andere hulpvelendende setting

Handelingsgerichte Diagnostiek naar alle aspecten van verontrustende opvoedingssituatie met verblijf

Tussenvormen en geleidelijke overgangen in verband met functie verblijf mogelijk

Beperkte mogelijkheden voor kortdurende time out of onthaal opnames mogelijk, in periodes tussen geplande diagnostische begeleidingen

Opvang binnen het Netwerk Crisisjeugdhulp

 

 

terug naar overzicht


Hoe kun je aanmelden

Diagnostiek met of zonder verblijf

Niet rechtstreeks toegankelijk

Procedure: A-doc naar Toegangspoort Integrale Jeugdzorg, zij plaatsen de vraag dan op onze aanmeldingslijst

Belangrijk om te vermelden of je opteert voor ambulant of residentiëel werken (dit zijn namelijk twee verschillende wachtlijsten)

geen voorafgaand overleg noodzakelijk

Time out en onthaal

Niet rechtstreeks toegankelijk

Procedure: A-doc naar de Toegangspoort Integrale Jeugdzorg

 • Voor time out is dit een vraag Vist-time out
 • Voor onthaal is dit een vraag naar residentiële diagnostiek

Voorafgaandelijke overleg met onze wachtlijstbeheerder (normaal de directie) nodig. 

 • Voor time-out is vooraf het akkoord en de bevestiging van de mogelijkheid nodig.
 • Onthaal wordt door ons ingevuld in de periodes dat diagnostische begeleidingen niet kunnen ingevuld worden, daarvoor moeten we afwijken van de chronologie van de wachtlijst

Opvang binnen Netwerk Crisisjeugdhulp

Niet rechtstreeks toegankelijk

Aanmelden bij het Meldpunt Crisisjeugdhulp.  Zij overleggen met je rond het best mogelijke hulpaanbod en leggen in functie van het overleg en de beschikbare capaciteit verdere contacten.

 

 

terug naar overzicht


Hoe gaan we om met het wachtlijstbeheer

Diagnostiek met of zonder verblijf

Zodra iemand op de aanmeldingslijst staat, checken we op onmogelijkheden voor ons, als die er zijn nemen we contact op met de aanmelder om dit samen te bekijken

Vervolgens verslepen we de dossiers naar de gepaste instroomlijst: residentiële diagnostiek of ambulante diagnostiek

Binnen de instroomlijsten volgen we de afspraken van de toegangspoort:

 • chronologie van de wachtlijsten wordt zoveel mogelijk gerespecteerd
 • priors krijgen voorrang
 • binnen de priors krijgen de Vist aanvragen voorrang

Zodra er een begeleiding beschikbaar zal komen, verwittigen we de contactpersoon/aanmelder van de eerstvolgende op de wachtlijst (meestal 1 à 2 weken voor de voorgestelde startdatum)

we houden een kalender bij met de voorziene opnames en voorziene einddata van begeleidingen. 
Aan de hand hiervan kunnen we tot een zestal week vooruit onnauwkeurige voorspellingen maken over de begeleidingsmogelijkheden

Time out en onthaal

Time-out en onthaalplaatsen worden gepland en toegestaan in functie van de mogelijkheden op het moment, vandaar dat we vragen dit op voorhand met ons af te spreken.
Het is niet de bedoeling dat die gedurende langere tijd op de instroomlijsten staan.

Opvang binnen Netwerk Crisisjeugdhulp

We hebben slechts 1 opvang-bed beschikbaar  voor het Netwerk Crisisjeugdhulp.  We gaan in principe in op elke vraag van het meldpunt als dit bed niet bezet is

 

 

terug naar overzicht


Wat verwachten wij van de aanmelder/contactpersoon

Diagnostiek met of zonder verblijf

A-doc aanleveren bij integrale Toegangspoort en daar ook afmelden indien de vraag niet langer actueel is

Bereikbaar zijn per mail of telefoon als een begeleidngsplaats vrij komt.  Indien niet zelf bereikbaar, zorgen voor een vervanger die bereikbaar is.
Wij baseren ons op de info contactpersoon/aanmelder van het A-doc.  Graag duidelijk vermelden (onder andere hulpverlener) als we niet de officiële contactpersoon aanmelder moeten contacteren (dit komt meestal voor bij CLB’s waar de A-docs gecentraliseerd ingevuld worden)

De cliënten voorbereiden, informeren en begeleiden naar het startmoment (bij residentiële begeleidingen is dit normaal ook het moment van opname).

Naar vervolghulp

 • Consulenten van OCJ en SDJ die trajectbegeleiding doen: de volgende A-docs indienen, eventueel ook voor verleningen als nodig
 • Met aanmelders die geen trajectbegeleiding doen overleggen we
 • Wij nemen de rol van contactpersoon aanmelder over: daar waar het niet waarschijnlijk is dat je verder zult betrokken blijven in het hulpverleningstraject.
 • We verwachten dat je het aanmelderschap snel aan ons doorgeeft aan één van de leden van ons begeleidend team.
 • We blijven je wel graag betrekken in de hulpverlening.
 • In situaties waar je betrokken blijft in de vervolghulp, stellen we voor dat je  aanmelder/contactpersoon blijft. 
 • In dit geval dien je ook de volgende A-docs aan te maken en verwachten we bereikbaarheid voor overleg en adviesvergaderingen
   

Time out en onthaal

We verwachten duidelijk doelstellingen en werkpunten

We verwachten dat de cliënt en het cliëntsysteem op de hoogte gebracht zijn en informatie over ons hebben gekregen

We gaan er van uit dat de cliënt begeleid wordt naar het opnamegesprek en hier ook inhoudelijk aan deelgenomen wordt

Bij de afgesproken einddatum verwachten we dat er voor een oplossing is gezorgd en de cliënt opgehaald wordt

Opvang binnen Netwerk Crisisjeugdhulp

We verwachten dat de cliënt naar ons wordt begeleid

We hebben nood aan basisinformatie en afspraken (adressen, telefoonnummers, schoolgegevens, kan school verder gezet worden, zijn er mogelijkheden/beperkingen voor bezoek….)

We gaan er van uit dat de betekenisvolle derden (ouderfiguren) op de hoogte gebracht zijn en onze contactgegevens hebben.

 

terug naar overzicht