VISIE

Visie

Het hulpaanbod van Luein vertrekt van uit de volgende basisprincipes:

We werken emancipatorisch:

Dit houdt in principe twee voorname zaken in:

 1. We willen zowel de medewerkers als het cliënteel betrekken in de aangeboden hulpverlening, in het organiseren van een betere werking, in het zoeken naar toekomstige oplossingen.  
 2. We zien het als onze opdracht om jou als cliënt te ondersteunen en te leren in het (opnieuw) maximaal greep krijgen op de uitbouw van jouw leven.
  We willen vooral kijken naar jouw mogelijkheden en de ontwikkeling van die mogelijkheden ten volle ondersteunen in jouw dagelijkse leven.
  Wij richten ons hierbij zowel op de jongere (cfr.: Schoolloopbaan begeleiden, activiteitenaanbod, weekendregeling, …) als op de context.  

We werken contextgericht:

 1. In onze zoektocht samen met u willen wij ons niet enkel blind staren op de jongere met zijn individuele moeilijkheden. Wij willen de problematiek zoals deze ons aangemeld wordt, verruimen en plaatsen binnen een bredere en ruimere context.
  Dit wil zeggen dat wij samen met jou op zoek gaan naar actoren en factoren die mee geleid hebben tot de concrete gekende individuele problematiek.
 2. Daarnaast betekent ‘contextgericht werken’ voor ons ook dat niet enkel de jongere en de ouders aangesproken en beluisterd worden.
  Familie, vrienden en (hulpverlenings)instanties die waarde hebben voor de cliënt worden mee betrokken in de hulpverlening.     

We werken procesmatig:

De zoektocht naar oplossingen voor jouw probleem, de diagnosestelling en verdere advisering naar de toekomst toe is gebouwd op een proces van samenspraak en dialoog.
Het proces bestaat voor een groot deel uit gesprekken en observaties, aangevuld met gedragsexploratie en testonderzoek.
Daarnaast is er een voortdurende terugkoppeling tussen de begeleiding op zich (gericht naar verandering) en ons diagnostisch denken (onze voortdurende zoektocht naar zowel oorzaken en pijnpunten als kansen en mogelijkheden).
We baseren ons hierbij op de principes van de handelingsgerichte diagnostiek  We baseren ons hierbij op het Protocol Handelingsgerichte Diagnostiek dat door de Federatie van OOOC van Vlaanderen is ontworpen,  

We werken multidisciplinair:

Wanneer je als cliënt wordt begeleid door ons centrum, wordt er meteen een multidisciplinair team samengesteld.
Dit wil zeggen dat er van meet af aan verschillende mensen, elk vanuit hun discipline, kennis en verantwoordelijkheid, een team vormen rond jouw hulpvraag.
De verschillende teamleden zijn gespecialiseerd in één discipline:

 1. de leefgroepbegeleider of Individueel Begeleider (IB) die vanuit een orthopedagogische benadering de jongere in de leefgroep ondersteunt, begeleidt en observeert
 2. de psycholoog die vooral individueel naar de jongere is gericht en de schoolloopbaan exploreert
 3. de contextbegeleiderr die met de gehele context van de jongere werkt. 

Voor de diagnose en advisering doen wij vooral beroep op de samenwerking tussen dit multidisciplinair team. 

We zoeken actief naar mogelijkheden en kansen:

Dikwijls word je als jongere of ouder binnen de hulpverlening vastgepind op wat er niet goed loopt, wordt er benadrukt waar je fouten liggen, welke je valkuilen zijn.
Binnen onze begeleiding gaan wij echter ook samen met jou op zoek naar je talenten, je mogelijkheden.
Wij geloven sterk in de kracht van mensen. We gaan samen met de cliënten op zoek naar de bestaande krachten.
We trachten in te spelen op de bestaande krachten, maken er je bewust van zodat je deze opnieuw ten volle kan aanwenden.

Wij gaan samen op zoek naar nieuwe kansen en willen je met de nodige aandacht en zorg omkaderen om deze kansen te grijpen.   

We hanteren de methodiek van geweldoos opvoeden:

Sinds maart 2014 hanteert Luein het model van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit, ontwikkeld door Omer Haïm als basis voor het begeleidend handelen.
De kernpunten van deze methodiek zijn:

 1. het terugvallen op een autoriteitsnetwerk als alternatief voor "ik-gebonden" autoriteit
 2. zelfcontrole van de autoriteitsdrager in plaats van controle over het gedrag van de jongere
 3. aanwezigheid in plaats van afstand en onvoorwaardelijk vertrouwen
  de basisboodschap wordt: “Ik ben jouw opvoeder. Ik ben hier en zal hier blijven ook al is dat lastig voor jou en voor mij. Ik zal niet toegeven aan de druk om jou met rust te laten. Ik kan wil en zal jou als opvoeder niet opgeven.”
 4. Zorgzaam opvoeden op maat (vigilant care)